#
#
#

Nádraží Zavidov 2024

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Třídění odpadu

Typ: náš tip | ostatní
Postup třídění odpadu

Shromažďování tříděného odpadu

  1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou plastové pytle, sběrné nádoby o objemu 120 l, 240 l, kontejnery o objemu 1 100 l a velkoobjemové kontejnery.
  2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, které jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce obce Zavidov. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů.
  3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. BIOLOGICKÉ odpady rostlinného původu – velkoobjemový kontejner pod obcí vedle ČOV, do kterého jsou ukládány odpady rostlinného původu. Svoz je zajišťován v celoročním intervalu dle potřeb svozu.
  2. PAPÍR – (modré) kontejnery o objemu 1.100 l jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
  3. PLASTY + NÁPOJOVÉ KARTONY + LEHKÉ KOVY (Plechovky) – (žluté) kontejnery o objemu 1 100 l jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
  4. SKLO – ke shromažďování jsou určeny typizované sběrné nádoby, tj. zvony o objemu 1.500 l, barevně odlišené a označené příslušnými nápisy (označení „sklo“, nádoby barvy zelené) jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
  5. JEDLÉ OLEJE A TUKY – černé sběrné nádoby o objemu 120 l, do kterých jsou v uzavřených plastových lahvích odkládány použité jedlé oleje a tuky z domácností. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu svozu.
  6. TEXTIL –  bílý kontejner umístěný vedle autobusové zastávky směr Všesulov v blízkosti prodejny smíšeného zboží. Vkládejte pouze čistý textil.

Do nádoby s popelem sypte pouze studený popel, hrozí nebezpečí požáru svozového automobilu.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Komunálním odpadem se dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), rozumí směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Vedle toho ovšem zákon o odpadech činí obec odpovědnou také za nakládání s komunálním odpadem, neboť podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce (tj. v nepodnikatelské činnosti fyzických osob), považuje obec, a to od okamžiku, kdy osoby odloží odpady podle § 59 a § 60 zákona o odpadech na místo obcí k tomuto účelu určeném. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“) odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu. Ke splnění povinností podle § 59 a § 60 zákona o odpadech obec nastaví obecní systém. Obecní systém může nastavit obecně závaznou vyhláškou obce Zavidov. 

 


Vytvořeno: 17. 1. 2024
Poslední aktualizace: 17. 1. 2024 18:35