#
#
#

Nádraží Zavidov 2024

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

Obec Zavidov stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

 

 

Čl. I.

Náklady na pořízení kopií

 

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4

a) jednostranná 2,-- Kč

b) oboustranná 3,-- Kč

Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4

a) jednostranná 15,-- Kč

b) oboustranná 30,-- Kč

 

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3

a) jednostranná 4,-- Kč

b) oboustranná 6,-- Kč

Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3

a) jednostranná 30,-- Kč

b) oboustranná 60,-- Kč

 

 1. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný)

jedna stránka 5,-- Kč

 

 1. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

 

 1. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

Čl. II

Náklady na opatření technických nosičů dat

 

 1. 1 ks CD 20,-- Kč

 2. 1 ks DVD 20,-- Kč

 3. jiný technický nosič dat podle pořizovací ceny

 

Čl. III

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. Náklady na balné účtovány nebudou.

 

Čl. IV

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro aktuální rok. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

Čl. V.

Ostatní ustanovení

 

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

 2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 153874702/0600.

 

V Zavidově 30.10.2014

Ing. Bohumír Jankovský

starosta obce