#
#
#

Nádraží Zavidov 2024

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

          Zavidov odedávna patřil ke statkům královského hradu Křivoklát. V  roce 1360 byl postoupen králem Karlem knížeti Janovi, synu rýnského falckrabího Rudolfa II. k užívání jako ves příslušející k hradu Angerbach. Ves zahrnovala lán dědin, vysázená právem manským, a krčmu výsadní se čtyřmi podsedky při Zemské cestě z Prahy do Rakovníka a dále na Rabštejn, Loket a Cheb.

 

          V roce 1458  tehdejší majitel Augustin z Václav rozdal lán půdy právem zákupním devíti osadníkům. U krčmy zřídil rychtu a upustil od manství. Ve vsi bylo 11 osedlých pololáníků. Poté ves často měnila majitele. Před rokem 1620 zde bylo 15  obydlených stavení.

 

          Rok 1620  byl pro obce západně od Rakovníka velmi kritickým rokem. V tomto roce se císařská armáda, čítající 50 000 mužů, utábořila nad obcí Senomaty a odtud po dobu jednoho týdne dorážela na město Rakovník. Jako vedlejší činnost provozovali vojáci plenění a vypalování okolních obcí. Ani se Zavidovem tomu nebylo jinak. Osídlení a obnova obce probíhaly velmi pozvolna. Po válce zde zůstalo obsazeno pouze 31 obyvatel. Kolem roku 1700 zde byly opět v provozu kovárna, výsadní hospoda a rychta, statky a chalupy byly obydleny.

 

          Roku 1778  zde žilo 10 sedláků, 3 chalupníci a 12 domkařů.

Foto z historie zde:


 

Zavidov dnes:

          Zavidov patří ke středně velkým obcím mikroregionu Čistá - Senomaty jejímž je členem od roku 1999.  Západní polovina obce má zachovaný starobylý půdorys. Nověji osídlené území na východě obce poblíž rušné silnice druhé třídy má ráz spíše městské výstavby, která ale byla provedena v daném prostředí poměrně citlivě.

 

          V západní části obce naleznete rozlehlou a dobře ozeleněnou náves s mnohými zachovanými lidovými stavbami. Stavby jsou pravděpodobně z 19. století. Na návsi se také před čp. 38 nachází kříž ze saského kamene se žulovým stupněm. Byl zhotoven v  roce 1879 A. F. Vodianským z Teplic. Postavení kříže vyžadovalo nákladu 140  zlatých, což bylo uhrazeno z dobrovolné sbírky po obci, vykonané z popudu Karla Švarce z čp. 40.  Kříž posvětil farář František Nosek z Petrovic. Uprostřed obce proti čp. 5 stála stará zvonice, která však byla v roce 1903 rozbourána při stavbě silnice k hasičskému skladišti. Nyní zde stojí hasičská zbrojnice.

 

           O kulturní ruch v obci se postarali občané založením "Čtenářsko-hospodářské besedy" v roce 1883. V roce 1890 zde vznikl též Sbor dobrovolných hasičů.

 

          Dobrý vliv na život v obci mělo postavení železnice a nádraží v roce 1898, kterým bylo zajištěno spojení s Rakovníkem. Budova vlakového nádraží byla obydlena (2 byty) postupem času budova chátrala a stala se neobyvatelnou.  V roce 2024 správce budovy opravil střechu a nástupiště. K vybavení nákladového nádraží patřila i budova skladu a vodojemu určená pro zásobování vody parních lokomotiv. Budova skladu byla zbourána v 90 letech 20.století. Budova vodojemu částečně stojí do dnes, nemá již horní patro s nádrží a střecha je stržena.

 

           V obci byla postavena v roce 1978 mateřská škola s kapacitou pro 60 dětí. Pro nedostatek dětí byla tato budova prodána pro potřeby Sociálního ústavu Šípy. Nyní se zde nachází Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Zavidov čp. 117, který byl do Zavidova přemístěn z obce Šípy.

 

Pro potřeby mateřské školy byla zakoupena a zrekonstruována nová, menší budova čp. 36 ve velmi pěkném parkovém prostředí v centru obce. V nové podobě slouží školka od roku 1996. Postupně probíhaly rekonstrukce vybavení jako například kuchyně v roce 2019 a výměna dveří v roce 2021. Pro děti se MŠ zapojila do interaktivní výuky v roce 2023 v rámci projektu OP JAK (operační program Jana Amose Komenského) - hrazeno EU.  Jedná se o interaktivní výuku na velkém dotykovém monitoru s nespočet možností výuky.

 

          Na prostranství před školkou se nachází malý parčík s Pomník obětem války 1914 až 1918. Je charakteristický svým trojitým pískovcovým podstavcem, dopředu zaobleným symbolem pochodně a  nahoře umístněným lvem. Zpředu je přetřený cementovým potěrem. Pořízen byl zdejšími občany v roce 1922. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2021.

 

          K obci náleží též hřbitov s nově zrekonstruovanou kapličkou a obvodovou zdí v roce 2016. Nachází se nad obcí, po pravé straně silnice směrem na Krakovec. Jsou zde umístěny hroby s ostatky i občanů z přilehlých obcí Krakov, Malinová a Václavy.

 

          Výstavbou vodovodu jejímž je obec provozovatelem i vlastníkem byla v devadesátých letech minulého století (1995) vyřešena jedna z klíčových otázek dalšího rozvoje obce. Nyní obec disponuje s 4 vodními zdroji o hloubce 2x cca 60m a 2x 100m. Vodojem je postaven na vyšším možném bodě nad obcí. Jedná se o zásobu vody o objemu cca100m3 a je gravitačně napojen na hlavní řád v obce Zavidov.  Postupem času se řízení vodojemu automatizovalo, des je celé řízení možné kontrolovat a ovládat z celého světa po připojení na internet.

 

          V roce 1995  byl založen v Zavidově fotbalový klub, který se postupně stal nejaktivnější organizací v obci. V té době byly zakoupeny pozemky pro stavbu fotbalového hřiště a v roce 2002 zde došlo k prvnímu slavnostnímu výkopu. Nyní je sportovní areál vybaven i moderními fotbalovými šatnami s příslušenstvím, které byly otevřeny slavnostně v roce 2005 u příležitosti 10. výročí založení klubu. Vedle šaten bylo v roce 2007 vybudováno dětské hřiště a zabudovány stoly a lavičky pro posezení. V roce 2024 došlo k rekonstrukci střehy a zateplení stropů. Následně se na střechu osadily fotovoltaické panely na ohřev vody uřčené ke sprchování hráčů, čím došlo k úspoře provozních nákladů klubu.

 

          V těsné blízkosti sportovního areálu se nachází soukromý jezdecký areál.

 

          Zavidov je v současné době živá, po mnoha stránkách rozvíjející se obec. Ze sféry podnikatelské zde můžete nalézt výrobnu čistících prostředků QALT. V rámci zemědělství prosperuje výkrmna drůbeže, ve které firma AGRO Global a.s. zahájila provoz bioplynové stanice a ekologické výroby elektrické energie. V budově bývalého Hostince U Marků v blízkosti  železničního přejezdu, se nachází prodejna potravin a školící centrum moderního cukrářství.

 

         Obec v roce 2018 při rekonstrukci sítě nízkého napětí využil starosta situaci a oslovil firmu CBCnet s.r.o. na uložení optického kabelu a následného postupného zasíťování pro celou obec Zavidov. Firma souhlasila a postupně spolupracovala při různých zakázkách s dodavateli kteří stavěli chodník a kanalizaci. Tím došlo k postupnému zasíťování celé obce a dostupnosti k digitálním technologiím pro občany i veřejnou zprávu obce.

 

Na tomto základě se mohla obec zvýšit ochrana majetku i bezpečnosti v obci v rámci vybudování kamerového systému. Obec disponuje nyní 18ks kamer.

 

         Z důvodu velkého nárůstu automobilové dopravy se zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat chodník podél komunikace II/229 v Zavidově směr Petrovice - Všesulov.  V rámci projektu byla přesunuta autobusová zastávka do zálivu mimo komunikaci, součástí byl i přechod pro chodce. Investice byla částečně hlazena ze státního fondu dopravní ifrasrtuktury (SFDI). Stavba proběhla v roce 2022 o celkové investici 5 483 259Kč včetně DPH. 

 

          Z téhož důvodu pří rekonstrukci železničního přejezdu v roce 2023 nechala správa železnic na křížení kolejiště a komunikace vybudovat bezpečnostní prvek, světelnou signalizaci včetně osvětlených závor. Výše investice Správa železnic vyčíslila na 15,7mil. korun.

 

          V roce 2020 obec zahájila výstavbu ČOV (čistírny odpadních vod) a kanalizačního řádu včetně přípojek k hranici pozemku. Obec Zavidov je vlastníkem i provozovatelem. Výstavba probíhala cca 2 roky, 1 rok zkušebního provozu. Kolaudace proběhla 2.4.2024. Náklady na výstavbu krátkodobě zadlužily, ale s několika podporami ze Středočeského kraje obec Zavidov veškeré náklady na investici uhradila v  roce 2023. Výše investice 33.984.946,84 Kč bez DPH + nová stoka ke sportovnímu areálu 678 437,64 Kč bez DPH.  Jedná se o největší investici do naší obce o celkové výší 34 663 384,48Kč bez DPH to je 41 942 695,22Kč včetně DPH. Díky této investici došlo k rekonstrukci komunikace směrem na Václavy a opravě poškozených místních komunikací v důsledku stavby.

 

 

S pozdravem 

David Btešnajdr, starosta (2018-2026)