#
#
#

Nádraží Zavidov 2024

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obec je ve vztahu k odpadu vzniklému její činností původcem odpadu a vztahují se na ni povinnosti původce dle zákona o odpadech.

Komunálním odpadem se dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), rozumí směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Vedle toho ovšem zákon o odpadech činí obec odpovědnou také za nakládání s komunálním odpadem, neboť podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce (tj. v nepodnikatelské činnosti fyzických osob), považuje obec, a to od okamžiku, kdy osoby odloží odpady podle § 59 a § 60 zákona o odpadech na místo obcí k tomuto účelu určeném. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“) odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu. Ke splnění povinností podle § 59 a § 60 zákona o odpadech obec nastaví obecní systém. Obecní systém může nastavit obecně závaznou vyhláškou obce Zavidov. 

 


Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 • biologické odpady rostlinného původu,
 • papír,
 • plasty včetně PET lahví,
 • nápojové kartony,
 • sklo,
 • kovy,
 • nebezpečné odpady,
 • objemný odpad,
 • jedlé oleje a tuky,
 • směsný komunální odpad,
 • textil,
 • popel.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění.

 


Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou plastové pytle, sběrné nádoby o objemu 120 l, 240 l, kontejnery o objemu 1 100 l a velkoobjemové kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, které jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce obce Zavidov. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. BIOLOGICKÉ odpady rostlinného původu – velkoobjemový kontejner pod obcí vedle ČOV, do kterého jsou ukládány odpady rostlinného původu. Svoz je zajišťován v celoročním intervalu dle potřeb svozu.
 2. PAPÍR – (modré) kontejnery o objemu 1.100 l jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
 3. PLASTY + NÁPOJOVÉ KARTONY + LEHKÉ KOVY (Plechovky) – (žluté) kontejnery o objemu 1.100 l jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
 4. SKLO – ke shromažďování jsou určeny typizované sběrné nádoby, tj. zvony o objemu 1.500 l, barevně odlišené a označené příslušnými nápisy (označení „sklo“, nádoby barvy zelené) jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
 5. JEDLÉ OLEJE A TUKY – černé sběrné nádoby o objemu 120 l, do kterých jsou v uzavřených plastových lahvích odkládány použité jedlé oleje a tuky z domácností. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu svozu.
 6. TEXTIL –  bílý kontejner umístěný vedle autobusové zastávky směr Všesulov v blízkosti prodejny smíšeného zboží. Vkládejte pouze čistý textil.
 7. POPEL – černá sběrná nádoba z plastu (kovové nelze vyvážet) o objemu 120 l zakoupená na své náklady. Umístěna na pozemku domácnosti, která se zapojí do třídění popela s frekvencí svozu každých 14 dnů v zimním období.

Do nádoby s popelem sypte pouze studený popel, hrozí nebezpečí požáru svozového automobilu.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 


Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečných odpadů

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na internetu a rozesláním SMS zpráv.
 2. O způsobu, místě a době sběru nebezpečných složek komunálního odpadu informuje obecní úřad způsobem v místě obvyklým.

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou 
 • typizované sběrné nádoby o objemu 110 l (plechová nádoba stříbrnošedé barvy),120 l nebo 240 l (plastové nádoby černé barvy).
 •  odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 2. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeb svozu.

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 3. Odstraňování stavebního odpadu si zajišťuje fyzická osoba, fyzická podnikající osoba a právnická osoba na své náklady.
 4. Pro odložení stavebního odpadu je možné kontaktovat firmu Marius Pedersen a.s., provozovna Plzeň – Kralovice, Nádražní 878, 331 41 Kralovice.  Zákaznická linka  +420 800 76 76 76

 

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!